Contributors


Chunyuan Li*
Microsoft

Haotian Liu*
UW-Madison

Pengchuan Zhang
Microsoft

Jyoti Aneja
Microsoft

Jianwei Yang
Microsoft

Ping Jin
Microsoft

Yong Jae Lee
UW-Madison

Houdong Hu
Microsoft

Zicheng Liu
Microsoft

Jianfeng Gao
Microsoft